Запазване в списъка за пазаруване
Създаване на нов списък за пазаруване

Добавяне на продукти чрез добавяне на кодове

Добавяне на CSV файл
Въведете продуктовите кодове, които искате да добавите в кошницата (след запетая, с интервал или от нов ред). Многократното повтаряне на кода ще добави този елемент толкова пъти, колкото пъти се появи.

Privacy and cookies policy

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН INNPRO

СЪДЪРЖАНИЕ:

  1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
  2. ОСНОВАТА НА ОБРАБОТКАТА НА ДАННИ
  3. ЦЕЛ, ОСНОВАНИЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБРАБОТКАТА НА ДАННИТЕ В ОНЛАЙН МАГАЗИН
  4. ПОЛУЧАТЕЛИ НА ДАННИ В ОНЛАЙН МАГАЗИН
  5. ПРОФИЛИРАНЕ В ОНЛАЙН МАГАЗИН
  6. ПРАВА НА СУБЕКТА НА ДАННИ
  7. БИСКВИТКИ В УЕБ МАГАЗИНА И АНАЛИЗ
  8. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1 Политиката за поверителност на този Интернет магазин е информативна, което означава, че не е източник на задължения за Получателите на услугата или Клиентите на Интернет магазина. Политиката за поверителност съдържа основно правилата относно обработката на лични данни от Администратора в Интернет магазина, включително основанието, целите и продължителността на обработка на личните данни и правата на субектите на данни, както и информация относно използването на бисквитки и аналитични инструменти в интернет магазина.

1.2 Администраторът на личните данни, събрани чрез Интернет магазина, е Robert Błędowski, извършващ стопанска дейност под името INNPRO ROBERT BŁĘDOWSKI, регистриран в Централния регистър на бизнес дейността и информацията на Република Полша, ръководен от министъра, компетентен за икономиката , притежаващ: служебен адрес и адрес за доставка: ул. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, NIP 6423040197, REGON 243139422, адрес на електронна поща: kontakt@innpro.pl, телефонен номер: 533 234 303 - наричан по-долу „Администратор“ и същевременно Доставчик на услуги за интернет магазин и Продавача.

1.3 Личните данни в онлайн магазина се обработват от Администратора в съответствие с приложимото законодателство, по-специално в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица. по отношение на обработката на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на данните) - наричана по-долу „RODO“ или „RODO Регламент“. Официалният текст на регламента RODO: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

1.4 Използването на онлайн магазина, включително правенето на покупки, е доброволно. По същия начин свързаното предоставяне на лични данни от Получателя на услугата или Клиента, използващ Онлайн магазина, е доброволно, с две изключения: (1) сключване на споразумения с Администратора - непредоставяне на лични данни, необходими за сключването и изпълнението на Продажби Споразумение или договор за предоставяне на Електронна услуга с Администратора в случаите и доколкото са посочени на уебсайта на Интернет магазина и в Общите условия на Интернет магазина и тази Политика за поверителност води до невъзможност да се заключи, че споразумение. Предоставянето на лични данни в такъв случай е договорно изискване и ако субектът на данните желае да сключи дадено споразумение с Администратора, той или тя е длъжен да предостави изискваните данни. Всеки път обхватът на данните, необходими за сключване на договор, се посочва предварително на уебсайта в Интернет Магазин и в Общите условия на интернет магазина; (2) законови задължения на Администратора - предоставянето на лични данни е законово изискване, произтичащо от универсално приложими закони, налагащи задължение за обработка на лични данни на Администратора (напр. обработка на данни за целите на водене на данъчни или счетоводни книги) и неспазване на предоставянето на такива данни ще попречи на администратора да изпълни тези задължения.

1.5 Администраторът полага особени грижи за защита на интересите на лицата, за които се отнасят обработваните от него/нея лични данни, и по-специално носи отговорност и гарантира, че събраните от него/нея данни са: (1) обработени законно; (2) събрани за определени, законни цели и не подлежат на допълнителна обработка, несъвместима с тези цели; (3) коректни по същество и адекватни по отношение на целите, за които се обработват; (4) съхранявани във форма, която позволява идентифициране на субектите на данни за период не по-дълъг от необходимото за постигане на целта на обработване; и (5) обработвани по начин, който гарантира адекватна сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконно обработване и случайна загуба, унищожаване или повреда, посредством подходящи технически или организационни мерки.

1.6 Като има предвид естеството, обхвата, контекста и целите на обработването и риска от нарушаване на правата или свободите на физически лица с различна вероятност и сериозност, Администраторът прилага подходящи технически и организационни мерки, за да гарантира, че обработването се извършва в съответствие с настоящия регламент и да може да го докаже. Тези мерки се преразглеждат и актуализират, ако е необходимо. Администраторът прилага технически мерки, за да попречи на неупълномощени лица да придобиват и променят лични данни, предавани по електронен път.

1.7 Всички думи, фрази и акроними, които се появяват в тази Политика за поверителност и започват с главна буква (напр. Продавач, Интернет магазин, Електронна услуга), се разбират в съответствие с тяхното определение, съдържащо се в Правилата на Интернет магазина, достъпни на уебсайтове на интернет магазина.

2. ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ

2.1 Администраторът има право да обработва лични данни, когато и доколкото са изпълнени едно или повече от следните условия: (1) субектът на данните е дал своето съгласие за обработването на неговите или нейните данни лични данни за една или повече определени цели; (2) обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за да се предприемат стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор; (3) обработването е необходимо за спазване на правно задължение, възложено на Администратора или (4) обработването е необходимо за целите на законни интереси, преследвани от Администратора или от трета страна, освен когато тези интереси са по-важни от интереси или основни права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете.

2.2 Обработването на лични данни от Администратора във всеки случай изисква наличието на поне едно от основанията, посочени в т. 2.1 от Политиката за поверителност. Конкретни основания за обработване на лични данни на Клиентите и клиентите на Интернет магазина от Администратора са посочени в следващата точка от политиката за поверителност – във връзка с дадена цел на обработка на личните данни от Администратора.

3. ЦЕЛ, ОСНОВАНИЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБРАБОТКАТА НА ДАННИТЕ В ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

3.1 Във всеки случай целта, основанието и периодът и получателите на личните данни, обработвани от Администратора, произтичат от действията, предприети от даден Получател на услугата или Клиент в Интернет магазина или от Администратора. Например, ако Клиентът реши да прави покупки в Интернет магазина и избере лично вземане на закупения Продукт вместо куриерска доставка, личните му данни ще бъдат обработени с цел изпълнение на сключения Договор за продажба, но повече няма да се извършват на разположение на превозвача, извършващ доставката от името на Администратора.

3.2 Администраторът може да обработва лични данни в Интернет магазина за следните цели, въз основа и за периодите, посочени в таблицата по-долу:

Цел на обработката на данните

Правно основание за обработка на данни

Срок на съхранение на данните

Изпълнение на Споразумение за продажба или споразумение за предоставяне на електронни услуги или предприемане на действия по искане на субекта на данните преди сключването на гореспоменатите споразумения

Член 6, параграф 1, буква б) от Регламента RODO (изпълнение на договор) - обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди въвеждане в договор.

Данните се съхраняват за срока, необходим за изпълнението, прекратяването или друго изтичане на сключения Договор за продажба или Договор за електронна услуга.

Директен маркетинг

Член 6, параграф 1, буква е) от Регламент RODO (легитимен интерес на администратора) - обработването е необходимо за целите, произтичащи от легитимните интереси на администратора - състоящи се в насърчаване на интересите и добрия имидж на администратора, неговия интернет магазин и стремейки се да продавате продуктите

Данните се съхраняват за срока на съществуване на законно обоснования интерес, преследван от Администратора, но не по-дълго от срока, в който са погасени по давност претенциите на Администратора към субекта на данните по силата на икономическата дейност на Администратора. Давността се определя от закона, по-специално от Гражданския кодекс (основният давностен срок за искове, свързани със стопанска дейност, е три години, а за договор за продажба две години).

Администраторът не може да обработва данни за целите на директния маркетинг при влязло в сила възражение за това, изразено от субекта на данните.

Маркетинг

Член 6, параграф 1, буква а) от Регламент RODO (съгласие) - субектът на данните е дал съгласие личните му данни да бъдат обработвани за маркетингови цели от Администратора.

Данните се съхраняват, докато субектът на данните оттегли своето съгласие за по-нататъшно обработване на неговите/нейните данни за тази цел.

Счетоводство

Член 6, параграф 1, буква в) от Регламента RODO във връзка с член 74, параграф 2 от Закона за счетоводството, т.е. от 30 януари 2018 г. (Законодателен вестник от 2018 г., т. 395) - обработката е необходима за изпълнението на правно задължение на Администратора


Данните се съхраняват за периода, изискван от законовите разпоредби, изискващи от Администратора да води счетоводни книги (5 години, считано от началото на годината, следваща финансовата година, за която се отнасят данните).

Установяване, предявяване или защита на искове, които могат да бъдат повдигнати от Администратора или които могат да бъдат повдигнати срещу Администратора

Член 6, параграф 1, буква е) от Регламент RODO (легитимен интерес на администратора) - обработването е необходимо за целите, произтичащи от легитимните интереси на администратора - състоящи се в определяне, предявяване или защита на искове, които могат да бъдат повдигнати от администратора или които могат да бъдат повдигнати срещу администратора.

Данните се съхраняват за периода на съществуване на законно обоснования интерес, преследван от Администратора, но не по-дълго от срока на давността на искове, които могат да бъдат предявени срещу Администратора (основният давностен срок за искове срещу Администратора е шест години). ).

Използване на уебсайта на интернет магазина и осигуряване на правилното му функциониране

Член 6, параграф 1, буква е) от Регламента RODO (легитимен интерес на Администратора) - обработката е необходима за целите, произтичащи от легитимните интереси на Администратора - състоящи се в управлението и поддържането на уебсайта на Интернет магазина

Данните се съхраняват за срока на съществуване на законно обоснования интерес, преследван от Администратора, но не по-дълго от срока, в който са погасени по давност претенциите на Администратора към субекта на данните по силата на икономическата дейност на Администратора. Давността се определя от закона, по-специално от Гражданския кодекс (основният давностен срок за искове, свързани със стопанска дейност, е три години, а за договор за продажба две години).

Водене на статистика и анализ на трафика в интернет магазин

Член 6, параграф 1, буква е) от Регламент RODO (легитимен интерес на администратора) - обработването е необходимо за целите, произтичащи от легитимните интереси на администратора - състоящи се в провеждане на статистика и анализ на трафика в интернет магазина с цел подобряване на функционирането на интернет магазина и увеличаване на продажбите на продукти

Данните се съхраняват за срока на съществуване на законно обоснования интерес, преследван от Администратора, но не по-дълго от периода на изтичане на срока на претенциите на Администратора към субекта на данните по повод икономическата дейност на Администратора. Срокът на давността се определя от закона, по-специално Гражданския кодекс (основният давностен срок за искове, свързани със стопанска дейност, е три години, а за договор за продажба - две години).

4. ПОЛУЧАТЕЛИ НА ДАННИ В ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН

4.1 За правилното функциониране на Интернет магазина, включително изпълнението на сключените договори за продажба, е необходимо Администраторът да използва услугите на външни лица (като например доставчик на софтуер, куриер или процесор за обработка на плащания). Администраторът ще използва услугите само на такива обработващи, които предоставят достатъчно гаранции за прилагане на подходящи технически и организационни мерки, така че обработването да отговаря на изискванията на Регламент RODO и да защитава правата на субектите на данни.

4.2 Прехвърлянето на данни от Администратора не се извършва във всеки случай и не към всички получатели или категории получатели, посочени в Политиката за поверителност - Администраторът прехвърля данни само ако е необходимо за постигане на дадена цел на личните данни обработка и само доколкото е необходимо за постигането му. Например, ако Клиентът използва лично събиране, неговите/нейните данни няма да бъдат прехвърлени към оператора, който си сътрудничи с Администратора.

4.3 Личните данни на Получателите на услугата и Клиентите на интернет магазина могат да бъдат прехвърлени на следните получатели или категории получатели:

1.1.1. превозвачи / спедитори / куриерски брокери / субекти, управляващи склада и/или процеса на изпращане - в случай на Клиент, който използва метода за доставка на Продукти в Интернет магазина по пощата или чрез куриер, Администраторът прави събраните лични данни на Клиентът е на разположение на избрания превозвач, спедитор или посредник, извършващ превоза от името на Администратор, а ако пратката е направена от външен склад - към субекта, управляващ склада и/или процеса на изпращане - до степента, необходима за завършване на доставката на Продукта до Клиента.

1.1.2. субекти, обработващи електронни плащания или плащания с кредитни карти - ако Клиент използва метода за плащане с електронни или кредитни карти в Интернет магазина, Администраторът ще предостави събраните лични данни на Клиента на избран субект, обработващ горепосочените плащания в Интернет магазина на базата от нареждането на Администратора, до степента, необходима за обработка на плащането, извършено от Клиента.

1.1.3. кредитиращи субекти/лизингодатели – в случай на Клиент, който използва метода на плащане на вноски или лизинг в Интернет магазина, Администраторът предоставя събраните лични данни на Клиента на избран кредитор или лизингодател, извършващ горепосочените плащания в Интернет магазина на нареждането на Администратора до степента, необходима за обработка на плащането, извършено от Клиента.

1.1.4. доставчици на услуги, предоставящи на Администратора технически, ИТ и организационни решения, които позволяват на Администратора да управлява своя бизнес, включително Интернет магазина и предоставяните чрез него електронни услуги (по-специално доставчици на компютърен софтуер за управление на Интернет магазина, д -доставчици на поща и хостинг, както и доставчици на софтуер за управление на бизнеса и техническа поддръжка за Администратора) - Администраторът предоставя събраните лични данни на Клиента на избран доставчик, действащ от негово име, само в случай и доколкото необходимо за изпълнение на дадена цел на обработка на данни в съответствие с тази Политика за поверителност.

1.1.5. доставчици на счетоводни, правни и консултантски услуги, предоставящи на Администратора счетоводна, правна или консултантска подкрепа (по-специално счетоводна кантора, адвокатска кантора или агенция за събиране на дългове) - Администраторът предоставя събраните лични данни на Клиента на разположение на избрания доставчик действа от негово име само ако и доколкото е необходимо за постигане на дадена цел на обработка на данни в съответствие с тази Политика за поверителност.

5. ПРОФИЛИРАНЕ В ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

5.1 Регламентът RODO налага задължение на администратора да предоставя информация за автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както е посочено в член 22, параграфи 1 и 4 от регламента RODO, и поне в тези случаи , подходяща информация относно реда и условията за вземане на такова решение, както и относно значението и предвидените последици от такова обработване за субекта на данните. Имайки това предвид, Администраторът предоставя информация за възможно профилиране в този раздел на политиката за поверителност.

5.2 Администраторът може да използва профилиране в Интернет магазина за целите на директния маркетинг, но решенията, взети въз основа на него от Администратора, не се отнасят до сключване или отказ на Договора за продажба или възможността за използване на електронни услуги в Интернет магазина. Ефектът от използването на профилиране в интернет магазина може да бъде напр. предоставяне на отстъпка на дадено лице, изпращане на код за отстъпка, напомняне за незавършено пазаруване, изпращане на предложение за Продукт, който може да отговаря на интересите или предпочитанията на дадено лице или предлагане на по-добри условия в сравнение със стандартното предложение в Интернет Магазин. Въпреки профилирането, индивидът свободно решава дали иска да се възползва от получените по този начин отстъпка или по-добри условия и да направи покупка от Онлайн магазина.

5.3 Профилирането в интернет магазина се състои в автоматичен анализ или прогнозиране на поведението на дадено лице на уебсайта на интернет магазина, напр. чрез добавяне на конкретен продукт в кошницата, разглеждане на страницата на конкретен продукт в интернет магазина или чрез анализ на предишна история на покупки, направени в интернет магазина. Условието за подобно профилиране е Администраторът да разполага с личните данни на съответното лице, за да може да му изпрати напр. код за отстъпка.

5.4 Субектът на данните има право да не бъде обект на решение, което се основава единствено на автоматизирана обработка, включително профилиране, и което поражда правни последици по отношение на съответното лице или го засяга значително по подобен начин.

6. ПРАВА НА СУБЕКТА НА ДАННИ

6.1 Право на достъп, коригиране, ограничаване, изтриване или преносимост - субектът на данните има право да поиска от Администратора достъп до своите лични данни, тяхното коригиране, изтриване („право да бъдеш забравен“) или ограничаване на обработване и има право на възражение срещу обработването, както и право на преносимост на своите данни. Подробните условия за упражняване на правата, посочени по-горе, са посочени в членове 15-21 от Регламента RODO.

6.2 Право на оттегляне на съгласието по всяко време - лицето, чиито данни се обработват от Администраторът, въз основа на изразено съгласие (съгласно член 6, параграф 1, буква а) или член 9, параграф 2, буква а) от Регламента RODO), има право да оттегли съгласието по всяко време, без това да засяга законосъобразността на обработване, извършено въз основа на съгласието преди неговото оттегляне.

6.3 Право на подаване на жалба до надзорния орган - лицето, чиито данни се обработват от Администратора, има право да подаде жалба до надзорния орган по начина и режима, определени в разпоредбите на Регламента RODO и полското законодателство. , в частност Закона за защита на личните данни. Надзорният орган в Полша е президентът на Службата за защита на личните данни.

6.4 Право на възражение - Субектът на данните има право да възрази по всяко време - на основания, свързани с неговата/нейната конкретна ситуация - срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него, въз основа на член 6, параграф 1 (e). ) (обществен интерес или задачи) или (f) (легитимен интерес на администратора), включително профилиране съгласно тези разпоредби. В този случай на администратора повече няма да бъде разрешено да обработва тези лични данни, освен ако администраторът не докаже убедителни законни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данните или основания за установяване, упражняване или защита на искове.

6.5 Право на възражение срещу директен маркетинг - когато личните данни се обработват за целите на директния маркетинг, субектът на данните има право да възрази по всяко време срещу обработването на лични данни, които се отнасят до него за такъв маркетинг, включително профилиране, доколкото обработката е свързана с такъв директен маркетинг.

6.6 За да упражнява правата, посочени в този параграф от Политиката за поверителност, на С Администратора може да се свържете чрез изпращане на съответното съобщение в писмен вид или по електронна поща на адреса на Администратора, посочен в началото на Политиката за поверителност, или чрез използване на формата за контакт, достъпна на уебсайта на Интернет магазина.

7. БИСКВИТКИ В ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА И АНАЛИЗ

7.1 Бисквитките са малка информация под формата на текстови файлове, изпратени от сървър и съхранени от страна на лицето, посещаващо уебсайта на онлайн магазина (напр. на твърдия диск на компютър, лаптоп или карта с памет на смартфон - в зависимост от устройството използвани от посетителя на нашия онлайн магазин). Подробна информация за бисквитките, както и историята на тяхното създаване можете да намерите, наред с другото, тук: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

7.2 Бисквитките, които могат да бъдат изпратени от уебсайта на Онлайн магазина, могат да бъдат разделени на различни типове, според следните критерии:

От техния доставчик:

1) собствени (създадени от сайта на Администраторския онлайн магазин) и

2) собственост на трети лица (различни от Администратора)

Поради времето за съхранение на устройството на лицето, посещаващо сайта на интернет магазина:

1) сесия (съхранява се до излизане от интернет магазина или изключване на интернет браузъра) и

2) постоянно (съхранява се за определено време, определено от параметрите на всеки файл или до ръчно премахване)

Поради целта на използването им:

1) необходими (позволяващи правилното функциониране на уебсайта на интернет магазина),

2) функционален/преференциален (позволява адаптиране на уебсайта на интернет магазина към предпочитанията на лицето, което посещава уебсайта),

3) аналитична и производителна (събиране на информация за начина на използване на уебсайта на интернет магазина),

4) маркетинг, реклама и социални (събиране на информация за лицето, което посещава уебсайта на интернет магазина, за да се показват персонализирани реклами на това лице и да се извършват други маркетингови дейности, включително на уебсайтове, отделни от уебсайта на интернет магазина, като сайтове за социални мрежи

7.3 Администраторът може да обработва данни, съдържащи се в бисквитките, когато посетителите използват уебсайта на Интернет магазина за следните конкретни цели:

Цели на използването на бисквитки в интернет магазина на администратора

идентифициране на Получателите на услугата като влезли в онлайн магазина и показване, че са влезли (основни бисквитки)

Запомняне на продукти, добавени в кошницата, за да направите поръчка (необходими са бисквитки)

запазване на данни от попълнени формуляри за поръчки, анкети или данни за вход в онлайн магазина (основни и/или функционални/бисквитки с предпочитания)

адаптира съдържанието на уебсайта на Интернет магазина към индивидуалните предпочитания на Услугата Получател (напр. по отношение на цветове, размер на шрифта, оформление на страницата) и оптимизирайте използването на страниците на Интернет магазин (функционални/преференциални бисквитки)

водят анонимни статистики, представящи начина на използване на страниците на Интернет магазина (статистически бисквитки файлове)

7.4 Проверката в най-популярните уеб браузъри кои бисквитки (включително продължителността на бисквитките и техния доставчик) се изпращат в даден момент от уебсайта на Интернет магазина е възможна по следния начин:

В браузъра Chrome:

(1) в адресната лента щракнете върху иконата на катинар отляво, (2) отидете на раздела „Бисквитки“.

В Firefox:

(1) в адресната лента щракнете върху иконата на щит отляво, (2) отидете на раздела „Разрешено“ или „Блокирано“, (3) щракнете върху полето „Проследяване на бисквитки между сайтове“, „Проследяване на социални медии“ елементи" или "Съдържание с проследяващи елементи"

В Internet Explorer:

(1) щракнете върху менюто „Инструменти“, (2) отидете на раздела „Опции за интернет“, (3) отидете на раздела „Общи“, (4) отидете на раздела „Настройки“, (5) щракнете върху „ Преглед на файлове"

В браузъра Opera:

(1) в адресната лента кликнете върху иконата на катинар отляво, (2) отидете на раздела „Бисквитки“.

В браузъра Safari:

(1) щракнете върху менюто „Предпочитания“, (2) отидете на раздела „Поверителност“, (3) щракнете върху полето „Управление на данните за сайта“

Независимо от браузъра, като използвате наличните инструменти, например на: https://www.cookiemetrix.com/ или: https://www.cookie-checker.com/

7.5. По подразбиране повечето налични на пазара уеб браузъри приемат съхранението на бисквитки. Можете да определите условията за използване на бисквитки чрез настройките на вашия собствен интернет браузър. Това означава, че можете например частично да ограничите (напр. временно) или напълно да забраните съхранението на бисквитки – във втория случай обаче това може да засегне някои от функционалностите на онлайн магазина (например може да не е възможно да следвате пътя на Поръчката през Формуляра за Поръчка поради невъзможност да запомните Продуктите в количката за пазаруване по време на следващите стъпки на подаване на Поръчката).

7.6. Настройките на браузъра относно бисквитките са важни от гледна точка на съгласието за използването на бисквитки от нашия онлайн магазин - в съответствие със закона такова съгласие може да бъде изразено и чрез настройките на вашия интернет браузър. Подробна информация за промяна на настройките за бисквитки и тяхното независимо изтриване в най-популярните уеб браузъри е достъпна в раздела за помощ на вашия уеб браузър и на следните страници (просто щракнете върху връзката):

7.7. в браузъра Chrome

7.8. Браузър Firefox

7.9. браузъра Internet Explorer

7.10. браузъра Opera

7.11. браузъра Safari

7.12. браузъра Microsoft Edge

7.13 Администраторът може да използва услугите на Google Analytics и Universal Analytics, предоставяни от Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия). Тези услуги помагат на Администратора да води статистика и да анализира трафика в Интернет магазина. Събраните данни се обработват от горепосочените услуги за генериране на статистика, която помага за администрирането на интернет магазина и анализира трафика в интернет магазина. Тези данни имат колективен характер. При използване на горепосочените услуги в Интернет магазина, Администраторът събира данни като източници и среда за получаване на посетителите на Интернет магазина и тяхното поведение на уебсайта на Интернет магазина, информация за устройствата и браузърите, от които посещават страницата, IP и домейн, географски данни и демографски данни (възраст, пол) и интереси.

7.14. Възможно е по лесен начин да блокирате достъпа на дадено лице до информацията на Google Analytics за дейността му в уебсайта на интернет магазина – за целта можете например да инсталирате добавка за браузър, предоставена от Google Ireland Ltd. на разположение тук: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

8.1 Интернет магазинът може да съдържа връзки към други уебсайтове. Администраторът насърчава Клиента, след като посети други уебсайтове, да прочете установената там политика за поверителност. Тази политика за поверителност се отнася само за интернет магазина на администратора.

pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel