Запазване в списъка за пазаруване
Създаване на нов списък за пазаруване

Добавяне на продукти чрез добавяне на кодове

Добавяне на CSV файл
Въведете продуктовите кодове, които искате да добавите в кошницата (след запетая, с интервал или от нов ред). Многократното повтаряне на кода ще добави този елемент толкова пъти, колкото пъти се появи.

Terms and Conditions

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧИ – КЛИЕНТИ НА B2B ПЛАТФОРМАТА b2b.innpro.eu (въведени на 10.06.2022 г.)

1 Обща информация

1.1 B2B платформата за пазаруване b2b.innpro.eu, наричана по-долу „B2B платформа“ е собственост на INNPRO ROBERT BŁĘDOWSKI sp. z o.o вписано в Националния съдебен регистър на адрес Rudzka 65C, 44-200 Rybnik с KRS номер 0000944160, NIP: 6423234719 от 10-то икономическо отделение на Националния съдебен регистър на Окръжния съд в Гливице.

1.2 Продавачът извършва чрез платформата B2B продажби на продукти и цифрово съдържание, представени на уебсайтовете на платформата B2B, наричани по-долу „Стоки“ и предоставя свързани с електронен път услуги съгласно условията на настоящите Общи условия.

1.3 Правилата и условията на B2B платформата b2b.innpro.eu, наричани по-долу „Правила и условия“, са правила и условия, посочени в член 8 от Закона от 18 юли 2002 г. относно електронните услуги (Вестник на Закони 2020.344 j.t., с измененията). Общите условия се предоставят на Клиентите безплатно преди сключване на договор чрез връзка, намираща се на началната страница на B2B платформата, в раздела Общи условия b2b (https://b2b.innpro.eu/Regulamin- dla-przedsiebiorcow-klientow-sklepu-internetowego-b2b-innpro-pl-cabout-pol-54.html). Клиентът има право да изтегли Общите условия и да ги разпечата. Правилата и условията се предоставят и по искане на Клиента по такъв начин, че да позволяват придобиване, възпроизвеждане и запис на съдържанието им посредством телеинформационна система, използвана от Клиента.

1.4 „Клиент“ по смисъла на Общите условия е предприемач по смисъла на член 4 от Закона от 6 март 2018 г., който прави поръчка или регистрира своя акаунт или използва други услуги, предоставяни по електронен път на B2B платформата. Закон за предприемачите (Journal of Laws 2021.162 j.t. с измененията), с изключение на предприемач, който е физическо лице, което сключва споразумение с Продавача, пряко свързано със стопанската дейност, извършвана от това лице, когато съдържанието на това споразумение показва, че то не е от професионален характер за предприемача, произтичащ по-специално от предмета на неговата стопанска дейност, предоставен въз основа на разпоредбите на Централния регистър и информацията за стопанската дейност.

1.5 За да използва B2B платформата, Купувачът трябва сам да получи достъп до устройство, което позволява преглеждане на уебсайтове и извършване на действия върху тях, свързване с интернет, използване на уеб браузър и активен e -пощенска кутия, която дава възможност за получаване на имейл съобщения. Продавачът гарантира, че B2B платформата работи правилно за Купувача, използвайки следните браузъри:

а. Internet Explorer версия 10.0 или по-нова с активирана поддръжка на Java аплети, или

б. Mozilla Firefox версия 17.0 или по-нова с активирана поддръжка на Java аплети, или

в. Opera Opera 12.0 или по-нова версия с активирана поддръжка за Java аплети, или

г. Google Chrome версия 23.0 или по-нова с активирана поддръжка за Java аплети, или

д. Safari версия 5.0 или по-нова с активирана поддръжка на Java аплет, или

е. Microsoft Edge версия 25.10586.0 или по-нова с активирана поддръжка на Java аплет.

Освен това, минималната разделителна способност на екрана, позволяваща удобно сърфиране на страниците на B2B платформата, е 1024x768 пиксела. За пълна функционалност на Онлайн магазина, Продавачът препоръчва да активирате браузъра на уебсайта за запазване на бисквитки.

1.6 Използването на B2B платформата по начин, противоречащ на закона, по-специално нарушаващ личните права на Продавача или на трети страни, възпрепятстващ работата на B2B платформата, включително предоставянето на незаконно съдържание чрез нея, е забранено.

1.7 Лицата, използващи B2B платформата от името на Клиента, трябва да бъдат упълномощени да действат от името на Клиента и да поемат задължения за и от името на Клиента. Когато настоящите Правила и условия се отнасят до Клиента, те се прилагат съответно и за лицето, действащо от името на Клиента, когато използва платформата B2B.

2 Извършване на покупки

2.1 Извършването на покупки в B2B платформата е възможно всеки ден и по всяко време, при условие че изпълнението на поръчки, направени извън нормалното работно време (от понеделник до петък, с изключение на празниците, часове 8.00 - 15.00) ще започне на на следващия работен ден.

2.2 Покупките в платформата B2B се извършват по електронен път, при което имейл адресът и паролата на клиента са единственото средство за идентификация, а поръчките, направени успешно с помощта на горните елементи, ще бъдат правно обвързващи за страните.

2.3 Правенето на поръчка е възможно след регистрация в платформата B2B - създаване на акаунт в платформата B2B, което става след попълване и приемане на регистрационния формуляр, достъпен чрез щракване върху Създаване на акаунт (https://b2b.innpro.eu/ client-new.php?register&wholesaler=true). Регистрацията в B2B платформата не задължава Клиента да прави минимален брой поръчки. Услугата електронна сметка се предоставя безплатно за неопределен период от време. Клиентът има възможност по всяко време и без да посочва причина да изтрие акаунта чрез подаване на съответно искане до Продавача, чрез данните за контакт, посочени в т. 1.1.

2.4 Предоставянето на каквато и да е информация от Клиента, включително лични данни на Клиента или негови представители, е доброволно, но непредоставянето на информация, маркирана като задължителна, ще доведе до нерегистриране на акаунта или обработка на поръчката .

2.5 За да изпрати поръчка през B2B платформата, Клиентът:

а. отваря уебсайта https://b2b.innpro.eu/

б. влиза в акаунта си

в. следвайки информацията, съдържаща се в уебсайта и показаните съобщения, избира Стоките чрез добавяне на отделни артикули в кошницата, броя на поръчаните артикули, както и избира метода на доставка и плащане измежду предложените от Продавача,

г. приема представеното му резюме на избраните Стоки, начин и цена на плащане и начин и цена на доставка и прави поръчка за доставка на поставените в кошницата Стоки чрез натискане на бутона Поръчка със задължение за плащане.

2.6 Във формуляра за поръчка е необходимо Клиентът да посочи данните на наредителя, получателя, адреса за доставка (диапазон от данни, посочен в т. 7.2 от Общите условия) и данни относно поръчаната Стока: вид и количество. , начин на доставка, начин на плащане. Клиентът може да предостави коментарите си на Продавача или на куриера. Клиентът потвърждава, че приема условията на тези Общи условия и е прочел политиката за поверителност на B2B платформата. Формата за поръчка съдържа и информация за очакваната, възможно най-бърза дата на доставка. Реалната дата може да се различава от датата, посочена във формата за поръчка, съгласно т. 3.2 от Общите условия.

2.7 Електронната услуга под формата на заявка се предоставя безплатно и има еднократен характер. Започва в момента на добавяне на първата Стока в кошницата и завършва в момента на подаване на поръчка или в момента на предсрочно прекратяване на подаване на поръчка от страна на Клиента.

2.8 Изпращането на поръчката от страна на Клиента (натискане на бутона Поръчка със задължение за плащане) е волеизявление за сключване на договор за продажба с Продавача, в съответствие с Общите условия и приложимото законодателство, както и задължение за заплащане на поръчаните Стоки и покриване на договорените разходи по сделката.

2.9 След получаване на поръчката от Клиента, Продавачът ще потвърди всички важни елементи на поръчката чрез изпращане на имейл на имейл адреса, предоставен от Клиента. От момента, в който Клиентът получи електронното съобщение, посочено в предходното изречение, между Клиента и Продавача се сключва договор за покупко-продажба, съгласно който Продавачът се задължава да достави Стоките на Клиента и да прехвърли собствеността върху тях на Клиентът, съгласно точка 2.10 по-долу, и Клиентът се задължава да вземе Стоките и да заплати цената на Продавача и да покрие договорените разходи по сделката.

2.10 Ако наличностите на Стоките, за които Клиентът е направил поръчка, са изчерпани, Продавачът ще уведоми Клиента за това чрез имейл. Това може да се случи в ситуация, когато Клиентът е закупил Стоки, които са били изчерпани към момента на поръчката (броят налични бройки от Стоките е отбелязан в офертата на сайта на B2B платформата). Продавачът може да предложи и удължено време за изчакване за доставка на поръчаните от Клиента Стоки. В такава ситуация Клиентът може да се откаже от поръчката или да изрази съгласие за удължаване на времето за изчакване за доставка на Стоката. Ако Клиентът не отговори в рамките на 5 работни дни, поръчката се анулира. В този имейл Продавачът може да постави изпълнението на поръчката, направена от Клиента, в зависимост от извършването на предплащане изцяло или частично за поръчаните Стоки, независимо от начина на плащане, избран от Клиента.

2.11 Договорът за продажба се сключва на английски език. 2.10. Записването, обезпечаването и предоставянето на разположение на Клиента на съдържанието на сключения договор за покупко-продажба става чрез предоставяне на настоящите Общи условия на сайта на B2B платформата, както и чрез изпращане на имейл съобщение до Клиента, посочено в т. точка 2.9. от Общите условия. 2.9. от Общите условия. Съдържанието на договора за покупко-продажба е допълнително записано и защитено в ИТ системата на Онлайн магазина.

2.12 Продавачът има право да се откаже от сключен с Клиента договор за продажба в рамките на 30 дни от сключването му, без да посочва причина.

3 Доставка на стоки

3.1 Доставката на Стоките се извършва по начин, избран от Клиента в момента на поръчката. Разходите за доставка ще бъдат посочени на Клиента по време на процеса на поръчка и ще бъдат потвърдени в имейла, посочен в точка 2.9 от Общите условия.

3.2 Срокът за доставка е от 1 до 7 работни дни, считано от деня на заверяване на банковата сметка на Продавача с плащането на Стоките заедно с договорените разходи по сделката - при плащане по банков път или считано от деня на подаване и потвърждаване на поръчката - при търговски кредит. Този срок не важи за ситуацията, посочена в точка 2.10 по-горе, в която Клиентът приема удължен срок на доставка. Превозвачът информира Клиента под формата на имейл или текстово съобщение относно подробностите за доставката, по-специално номера за проследяване или чрез предоставяне на връзка за проследяване на етапите на доставка.

3.3 В момента на доставката на Стоките, поръчани от Клиента на превозвача, ползите и тежестите, свързани със Стоките, преминават върху Клиента, както и опасността от тяхната случайна загуба или повреда. Продавачът не носи отговорност за загуба, амортизация или повреда на Стоките, възникнали от приемането на Стоките за транспорт до доставката им на Клиента, или за забавяне на транспорта. Продавачът ще си сътрудничи с Клиента, за да позволи евентуална процедура за рекламация с превозвача, ако е необходимо.


4 плащания.

4.1 Предмет на правата на Продавача, посочени в точка. 2.10 последно изречение, Клиентът има възможност да заплати поръчаната Стока чрез един от методите на плащане, посочени във формуляра за поръчка.

4.2 Продавачът може, въз основа на отделни договорености, да предостави на клиента търговски кредит. В този случай Клиентът е длъжен да извърши плащането в срока, посочен в съответните споразумения за търговски кредит.

4.3 Ако Клиентът избере метода на плащане с предплащане, неполучаването на плащането по сметката на Продавача или агента по сетълмента в рамките на 3 работни дни от подаване на поръчката ще доведе до анулиране на поръчката. В тази ситуация можете да изпратите отново поръчката в зависимост от наличността на Стоките и да изберете друг начин на плащане.

4.4 Цените на Стоките са дадени в евро.

4.5 Към всяка поръчка се предоставя доказателство за покупка под формата на касова бележка или фактура с ДДС. Клиентът се съгласява да получава фактури в електронен вид.

5 оплаквания за обслужване и гаранция

5.1 Клиентът може да предявява рекламации относно предоставяните от Продавача услуги по електронен път, като отправи съответно искане до Продавача, чрез контактната информация, посочена в т. 1.1.

5.2 Отговорността на Продавача по гаранцията на продукта към Клиента е изключена съгласно член 558 § 1 от Гражданския кодекс.

6 Гаранционна декларация - гаранция за издръжливост - гаранция за разпространение

Следната гаранционна декларация се прави само по отношение на професионален клиент - бизнесмен, който сключва договор, пряко свързан с неговата стопанска дейност, когато съдържанието на този договор показва, че има професионален характер за клиента.

6.1. INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o., със седалище в Rybnik, ul, Rudzka 65C, 44-200 Rybnik, наричан по-долу „Гарант“, гарантира правилната работа на продукта от своята оферта, различни от посочените в т. 6.1.A. - 6.1.Ж и т. 6.2. по-долу, наричан по-долу „Продуктът“, за период не по-кратък от гаранционния период, посочен в съответствие с точка 6.5 по-долу, при условие че е инсталиран и работи в съответствие с инструкциите за употреба и препоръките на производителя или дистрибутора в ръководство за употреба. Гаранционната декларация е валидна на територията на Република Полша и се отнася за Продукти, закупени на нейна територия. Гаранционната декларация или гаранционната карта се предоставят директно с Продукта или, ако са закупени от онлайн магазина на Гаранта, информация относно съществуването и съдържанието на гаранцията е представена в описанието на Продукта и на уебсайта:service.innpro.eu/gwarancja

6.1.A. За продуктите на марката DJI, гарантът е SZ DJI BaiWang Technology Co, сграда No.1.2.7.9, Baiwang Creative Factory, No.1051, Songbai Road, Nanshan Xili District, Shenzhen, Китай. INNPRO Robert Błędowski Sp. зоологическа градина. е упълномощен агент от производителя само за прехвърляне на гаранционни претенции от упълномощени лица в Полша към определени оторизирани сервизни съоръжения на DJI.

6.1.Б. За продуктите на марката RENEWD гарантът е Renewd Burgemeester Verderlaan 11E, 3544AD Utrecht, Холандия. INNPRO Robert Błędowski Sp. зоологическа градина. е упълномощен агент от производителя само за прехвърляне на гаранционни претенции от упълномощени лица в Полша към определени оторизирани сервизни съоръжения на RENEWD.

6.1.C. За продуктите с марка AMAZFIT гарантът е Zepp North America Inc 18400 Von Karman Avenue, Suite 130, Irvine, CA, 92612, USA. INNPRO Robert Błędowski Sp. зоологическа градина. е упълномощен агент от производителя само за прехвърляне на гаранционни претенции от упълномощени лица в Полша към определени упълномощени сервизи за ремонт на AMAZFIT.

6.1.D. За продуктите на марката ECOFLOW гарантът е EcoFlow Inc., Factory Building A202, Founder Technology Industrial Park, North Side of Songbai Highway, Longteng Community, Shiyan Sub-district, Baoan District, Shenzhen City, Guangdong, China. INNPRO Robert Błędowski Sp. зоологическа градина. е упълномощен агент от производителя само за прехвърляне на гаранционни претенции от упълномощени лица в Полша към определени упълномощени сервизи за ремонт на ECOFLOW.

6.1.E. За продуктите на марката Insta360 гарантът е Arashi Vision Inc., 25 Mauchly, STE 308, Irvine, CA 92618 Irvine, САЩ. INNPRO Robert Błędowski Sp. зоологическа градина. е упълномощен агент от производителя само за прехвърляне на гаранционни искове от упълномощени лица в Полша към упълномощените сервизи за ремонт на Insta360.

6.1.F. За Mirfak, Hobbywing, SRT, Savox, HiVOLT, Double Eagle, Joysway, гарантът е KAVAN Europe s.r.o., Doubravice 110, 533 53 Pardubice, Чехия. INNPRO Robert Błędowski Sp. зоологическа градина. е упълномощен агент от производителя само за прехвърляне на гаранционни искове от упълномощени лица в Полша към упълномощените сервизи за ремонт на KAVAN Europe s.r.o.

6.1.G. За продуктите на марката Akaso, гарантът е Akaso Tech LLC., 4907 International Blvd, STE 108, Frederick, MD 21703 Frederick, USA. INNPRO Robert Błędowski Sp. зоологическа градина. е упълномощен агент от производителя само за прехвърляне на гаранционни претенции от упълномощени лица в Полша към определени упълномощени сервизи за ремонт на Akaso.

Когато тази гаранционна декларация се отнася до Продукт, това позоваване ще се прилага mutatis mutandis към Продукт, за който гарантът е едно от лицата, посочени в Раздел 6.1.A. - 6.1.G по-горе.

6.2 Гаранцията не покрива: аксесоари и сменяеми аксесоари, като тези, които са или могат да бъдат подложени на постоянни или променливи натоварвания, като витла, триноги, монтажни скоби, вендузи, четки, филтри, дръжки, плъзгачи, дискове, остриета, бормашини, подметки за мелници, бояджийски покрития, гумени части, зъбни колела, лагери, ремъци, барабани, пръстени, цилиндри, бутала, тиган, четки на мотори, захранващи или трансмисионни кабели в случай на повреда на изолация или щепсели, търкаляне или движение части, гаранцията не покрива гънки на опаковката, избледняла опаковка или обезцветяване, драскотини или износени надписи.

6.3 Първият купувач на продукта - клиент на INNPRO Robert Błędowski Sp. зоологическа градина. - има право на гаранцията. Правата по гаранцията не се прехвърлят на следващи купувачи на продукта. INNPRO Robert Błędowski Sp. зоологическа градина. - нито поръчителя, посочен в раздел 6.1.A. - 6.1.G - не е страна за последващ купувач на Продукта.

6.4 За да може Гарантът да приеме и обработи гаранционен иск, Гарантът трябва да достави Продукта на сервиза на Гаранция заедно с описание на дефектите, открити от Клиента, в съответствие със следните параграфи, както и да представи доказателството за покупка на продукта в INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o., и посочете видимия и четлив сериен номер на Продукта, ако има такъв.

6.5 Гаранционен срок:

▪ Гаранционният период се определя в съответствие с информацията в гаранционната декларация или гаранционната карта, посочени в параграф 6.1 по-горе, и в продуктовата карта на b2b.innpro.eu, с изключение на батериите, вградени в устройството или включени в комплект.
▪ Гаранционният срок на батерията е независим от гаранционния срок на продукта и е 12 месеца.
▪ Гаранционният срок на батерията не зависи от гаранционния срок на продукта и е 12 месеца. месеца.
В случай на продукти с марка DJI - гаранционният период се изчислява от датата на активиране на продукта от първия купувач (Клиентът на INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o.) или датата на закупуване от гореспоменатия първи купувач, което от двете настъпи първо - освен ако подробните спецификации, предоставени на продуктовата карта или от производителя в ръководството за потребителя, не показват различна начална точка на гаранционния период. Клиентът може да провери началната и крайната дата на гаранционния период по отношение на закупения Продукт през сервизния панел service.innpro.eu, след като се регистрира в сервизното приложение и влезе коректно. Гарантът си запазва правото да откаже предоставянето на услугата в форма на замяна на Продукта с нов в ситуация, когато Продуктът е бил изтеглен от продажба или поддръжката му е била прекратена, в такава ситуация е възможно само уреждане, възстановяване на средства.

6.6 Отговорността по гаранцията покрива само дефекти, произтичащи от причини, присъщи на продадения продукт. По-специално, гаранцията не покрива дефекти, които възникват от използването на продукта или от други последващи причини, като например:

▪ механични от всякакъв вид, включително тези, причинени от претоварване или прегряване
▪ в резултат на инсталиране или използване на продукта, което не е в съответствие с инструкциите за употреба
▪ в резултат на транспортиране или използване на продукта при условия, които не отговарят на спецификациите
▪ в резултат на неправилно съхранение или неадекватна поддръжка на продукта
▪ в резултат на пълното изчерпване на запасите от смазка или масло в продукта
▪ в резултат на силно замърсяване вътре или извън продукта
▪ причинени от използване на аксесоари, които не отговарят на препоръките на производителя или дистрибутора на продукта
▪ в резултат на случайни събития, като пожар, наводнение, електрически удари, мълния и др.
▪ произтичащи от военни действия, бунтове, терористични актове или вандализъм
▪ щети, причинени от неоторизирани модификации на веригата и несъответствие или неправилна употреба на батерията и зарядното устройство
▪ щети, причинени от проблеми с надеждността или съвместимостта при използване на неоторизирани части
▪ повреда, причинена от работа на устройството с лошо заредена или повредена батерия
▪ загуба или повреда на данни от Продукта
▪ всички програми, доставени с продукта или инсталирани след това
▪ неизправности или повреди, причинени от продукти на трети страни, включително тези, които производителят на Продукта може да предостави или интегрира в Продукта при поискване
▪ повреда в резултат на техническа поддръжка, различна от тази, разрешена от производителя на продукта
▪ продукти или части с променен идентификационен етикет или от които идентификационният етикет е премахнат
▪ неизпълнение на действията, изброени в ръководството с инструкции, предназначени за извършване от потребителя
▪ в случай, че всякакви ремонти, изменения, модификации, разглобяване изцяло или частично или структурни промени на Продукта са направени от лице, различно от Гаранта или одобрено от Гаранта. Откриването на гънки по шлиците на закрепващите елементи на частите на артикула или увреждане на пломби, етикети или други защити, което прави невъзможно разчитането на информацията, съдържаща се в тях, може да се третира като намеса от неупълномощен субект.
▪ щети, причинени от неправилна инсталация, неправилна употреба или работа, която не е в съответствие с официалните инструкции за употреба
ЗА ДРОНОВЕ В ДОПЪЛНЕНИЕ:
▪ щети, причинени от полети, при които не са спазени препоръките в инструкциите за употреба на продукта
▪ щети, причинени от използване на продукта при лошо време (напр. силен вятър, дъжд или пясъчни бури и т.н.).
▪ щети, причинени от използване на продукта в среда с електромагнитни смущения (т.е. в минни райони или в близост до радиопредавателни кули, кабели за високо напрежение, електроцентрали и др.).
▪ щети, причинени от използването на продукта в среда, в която има смущения от други безжични устройства (напр. камери, безжичен видеосигнал, Wi-Fi сигнал и др.).
▪ щети, причинени от използване на продукта с тегло, по-голямо от безопасното начално тегло, което е посочено в инструкциите за употреба
▪ щети, причинени от принудително летене, когато компонентите са износени или повредени.

6.7 Лицето, имащо право на гаранция, е длъжно да съобщи на Гаранта факта на установяване на дефект в Продукта веднага след откриването му и да го достави самостоятелно, след предявяване на рекламация през сервизния панел service.innpro.eu на следния адрес: Service INNPRO ul. Рудзка 65C 44-200 Рибник. Гарантът не носи отговорност за щети, причинени при съзнателното използване на дефектния артикул. Гарантът не взема Продукти от Клиенти.

6.8 Докладът за дефект трябва да включва:

▪ Информация за име и адрес на купувача, данъчен идентификационен номер и имейл адрес и телефонен номер;
▪ Индикация за това в какво се състои дефектът на Продукта по отношение на характеристиките на Продукта;
▪ посочване кога, от кого и при какви обстоятелства е открит дефектът на Продукта;
▪ точно изброяване на елементите на продукта, предоставен с приложението (напр. "кутия, бормашина, 2 бормашини, батерия", не използвайте общи термини като комплект, пълен комплект, комплект, витла, кабели, капаци, инструкции, защити и др.);
▪ посочете вида на очаквания ремонт: гаранционен или извънгаранционен (платен).

6.9 Гарантът си запазва правото да поиска допълнителна информация, която сметне за необходима за правилното обработване на заявлението.

6.10 Продуктът, предоставен за сервиз, трябва да бъде доставен чист и защитен от повреда по време на транспортиране (за предпочитане в оригиналната опаковка). В случай на агрегати, всички течности (масло и гориво) трябва да бъдат отстранени от продукта от упълномощено лице. Гарантът си запазва правото да откаже рекламация при откриване на течности.

6.11 Гарантът гарантира, че упълномощеното лице е информирано в рамките на 14 дни от приемането на заявлението за резултата от признаването и легитимността на заявлението. Ако дефектът бъде потвърден, Гарантът осигурява безплатно отстраняване на дефекта, покрит от гаранцията, в рамките на 60 дни от датата на приемане на дефектния продукт от Гаранта в сервизните помещения на Гаранта. Ако ремонтът не е възможен или не е рентабилен, Гарантът ще върне равностойността на платената сума от документа за продажба или ще замени Продукта с бездефектен, по избор на Гаранта. Методът за отстраняване на дефектите, обхванати от гаранцията, се решава единствено от Гаранта.

6.12 Гарантът си запазва правото да намали стойността на възстановяването на сумата за Продукта, в случай че отговарящото на условията лице е доставило непълен Продукт. Стойността на възстановяването може да бъде намалена пропорционално на стойността на липсващите елементи според покупните цени на тези елементи. В случай на замяна на продукта или повредени части от продукта с нови, те стават собственост на гаранционния, в замяна на дефектните елементи, които стават собственост на гаранта. Гарантът не връща дефектните части на Продукта в случай на тяхната подмяна.

6.13 Гаранцията няма право на каквито и да е права по гаранцията, различни от посочените по-горе, предмет на правата съгласно задължителните законови разпоредби.

6.14 Отговарящото на условията лице се задължава да приеме ремонтирания Продукт, издаден му от Гаранта в срок не по-дълъг от 20 дни от датата на информиране на Отговарящото на условията лице за готовността на Продукта за приемане. След изтичането на този период Гарантът, независимо от каквито и да било други права на обезщетение, на които има право по закон, има право на:
а. за таксуване на Клиента с разходите за съхранение (в размер на 9 PLN на ден)
б. да даде Продукта на съдебен депозит (след информиране на Клиента)
c. да поискате от Клиента да подпише документ за декларация за намерение за отказ от Продукта.

ГАРАНЦИЯ НА DJI DOA ЗА ПРОДУКТИ НА МАРКАТА DJI

6.15 По отношение на продукта на DJI, независимо от правата и задълженията, посочени в предходните параграфи и при спазване на параграф 6.16 по-долу, Клиентът може да може да се възползва от следните гаранционни условия: ако продуктът на DJI разкрие незабавно дефекти след закупуване и тези дефекти се съобщават на INNPRO Robert Błędowski Sp. зоологическа градина. като посредник на гаранта в рамките на седем дни от датата на закупуване и те са потвърдени от посредника на гаранта, гарантът (посочен в параграф 6.1.A. по-горе) ще положи всички усилия Продуктът да бъде заменен с нов един без дефекти в рамките на 14 работни дни съгласно гаранцията на DJI DOA (мъртъв при пристигането, т.е. продуктът не работи от датата на закупуване).

Гарантът си запазва правото да откаже подмяна на DOA в случай на недостиг на наличност или логистични проблеми, в който случай ще се прилагат разпоредбите в параграфи 6.1-6.14 по-горе.

6.17 Гаранционното обслужване на DJI DOA няма да бъде предоставено, ако:

▪ продуктът е доставен на посредника на Гаранта (услуга INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o.) повече от седем календарни дни след закупуването му, или
▪ лицето, имащо право по гаранцията, не е предоставило с продукта доказателство за покупка от гаранта, или
▪ продуктът, доставен от Клиента за подмяна, не включва всички оригинални части или съдържа части, повредени по вина на потребителя, или
▪ след преглед на продукта, извършване на съответните проверки от Гаранта, докладваният дефект не се потвърждава.
▪ разкрият се грешки или щети на продукта, причинени от неоторизирана употреба или модификация на продукта, като излагане на влага, въвеждане на чужди тела (вода, масло, пясък и др.) или неправилна инсталация или работа, или
▪ се установи, че етикетите на продуктите, серийните номера, водните знаци и т.н. са били подправени, променени и т.н., или
▪ неизправността е причинена от неконтролирани външни фактори, включително пожари, наводнения, силни ветрове или удари от мълнии

6.18 INNPRO Robert Błędowski Sp. зоологическа градина. като посредник на поръчителя, нито поръчителят (посочен в параграф 6.1.A. по-горе) не носи отговорност за:

▪ Телесно нараняване (включително смърт), имуществени щети, лични наранявания или материални щети, причинени от използването на продукта в противоречие с инструкциите за експлоатация.
▪ Правни и други последици, причинени от неспазване от страна на потребителя на приложимите закони.

6.19 При спазване на параграф 5.2 по-горе, както се изисква от член 577(1) § 2.1 от Гражданския кодекс, Гарантът информира, че в случай на несъответствие на продаденото нещо със споразумението, купувачът има право по закон да правни средства за защита от страна и за сметка на продавача; тези обезщетения не са засегнати от гаранцията.

7 Защита на личните данни

7.1 Администратор на лични данни на клиентите на B2B платформата, както и лицата, действащи от името на клиента, е INNPRO Robert Błędowski sp z.o.o., който е Продавач по смисъла на настоящите Общи условия.

7.2 Обхватът на данните на Клиента (лице, действащо от негово име), необходими за сключване на договор за продажба или създаване на акаунт в B2B платформата, включва: собствено и фамилно име (име на фирма), адрес: улица, дом номер, номер на помещение, пощенски код, град, държава, телефонен номер, електронен адрес. Клиентът може да предостави и своя ДДС номер, допълнителна информация. Освен това услугата B2B платформа автоматично събира IP адресите на компютрите на лицата, използващи B2B платформата.

7.3 Личните данни на Клиента (лицето, действащо от негово име) се обработват от Продавача съгласно правилата, описани подробно в Политиката за поверителност (https://b2b.innpro.eu/PRIVACY-POLICY -cabout-eng-10.html), въз основа на Регламент на Европейския парламент и на Съвета (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и на свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на данните) („RODO“).

7.4 С отделно, изрично съгласие на Клиента (лице, действащо от негово име), Продавачът може да обработва неговите/нейните лични данни, за да му предостави електронна услуга чрез периодично изпращане на информация за нови продукти. и промоции в B2B платформата („Бюлетин“). Можете да се абонирате за бюлетин, като поставите отметка в съответното квадратче при създаване на акаунт в B2B платформата. Електронната услуга Бюлетин се предоставя безплатно за неопределен период от време. Клиентът има възможност да се откаже от бюлетина по всяко време и без да посочва причина, като отправи съответно искане до Продавача, чрез данните за контакт, посочени в точка 1.1. 1.1. или като щракнете върху връзката за отписване в долната част на всеки бюлетин. Отказът е равносилен на оттегляне на съгласието за обработка на личните данни на Клиента за целите на предоставяне на услугата Бюлетин. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработката на данни, извършена преди оттеглянето.

8 Заключителни разпоредби

8.1 Уреждането на всички спорове, възникващи между Продавача и Клиента, ще бъде отнесено до съдилищата с юрисдикция по седалището на Продавача.

8.2 При спазване на безусловно обвързващи разпоредби на закона, отговорността на Продавача към Клиента, независимо от нейното правно основание, се ограничава до сумата на цената, платена за Стоките, включително разходите за доставка, във всеки случай (също ако Клиентът искът не е свързан с договора за продажба) не повече от сумата от 125,00 EUR. Продавачът носи отговорност пред Клиента само за преки щети и в границите на действителните щети.

8.3 По въпроси, които не са обхванати от тези Правила и условия, се прилагат съответните разпоредби на закона.

8.4 Всякакви коментари или въпроси относно работата на B2B платформата могат да бъдат изпращани на адресите, посочени в раздела Контакти (https://b2b.innpro.eu/contact-eng.html).

8.5 Тези Правила и условия не нарушават никое от правата на Клиента съгласно приложимото законодателство. Ако някоя от разпоредбите на Общите условия е в противоречие с приложимото законодателство, тази разпоредба няма да се прилага, което не засяга валидността на останалите разпоредби.

8.6 Продавачът може да променя Общите условия, като предварително информира Клиентите за промените. Информация за планираните промени в Общите условия ще бъде публикувана на уебсайта на B2B платформата, в раздела Общи условия за предприемачи (https://b2b.innpro.eu/Regulamin-dla-przedsiebiorcow-klientow-sklepu- internetowego-b2b-innpro-pl-cabout-pol-54.html) заедно с текста на новата версия на Общите условия. Поръчки, направени преди промените да влязат в сила, се изпълняват въз основа на предходните правила, към които има връзки в раздела Правила за предприемачи (https://b2b.innpro.eu/Regulamin-dla-przedsiebiorcow-klientow-sklepu -internetowego-b2b-innpro-pl-cabout-pol-54.html).

pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel